Tỷ lệ lý tưởng để đường ruột khỏe mạnh là có 85% lợi khuẩn, 15% hại khuẩn.